පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ

 පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු

විශ්ව විද්‍යාල කෘෂිකාර්මික පීඨ

  • http://www.agri.ruh.ac.lk - රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය, කෘෂිකර්ම පීඨය
  • http://agrielearn.pdn.ac.lk - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, කෘෂිකර්ම පීඨය
  • http://www.rjt.ac.lk/agri - රජරට විශ්ව විද්‍යාලය, කෘෂිකර්ම පීඨය
  • http://www.agri.sab.ac.lk - සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය, කෘෂිකර්ම පීඨය