කෘෂි ක්ෂේත්‍ර යේ නව ප්‍රවනතා හා නිවැරදි කෘෂි පිළිවෙත් යනුවෙන් දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ දප කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන 2017 මැයි මස 09 දින දක්ෂීණපාය අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණ ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මෙම අවස්ථාවට දකුණු පළාතේ කෘෂි කාර්මික ක්ෂේත්‍ර යේ උසස් නිළධාරින් සහ පළාතේම සිටින සියළුම කෘෂි උපදේෂක වරුන්ගේ සහභාගීත්වය සිදුවේ. මෙමගින් කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍ර යේ ඇතිවිය යුතු නව වෙනස්කම් සහ කෘෂි පිළිවෙත් පිළිබදව සාකච්ඡාවට බදුන් වනවා ඇත.

Retaining Walls Kirkland