දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සුභ සාධක සංවිධානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන "බක්මහ උළෙල" 2017 අප්‍රේල් මස 30 වැනි ඉරුදින ලබුදූව උසස් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වේ. ජන ක්‍රීඩා බොහොමයකින් සමන්විත වන මෙය පෙ.ව. 8.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිතය, සහභාගීත්වය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සුබ සාධක සංගමයේ නිලධාරීන් හා පවුලේ ඥාතීන්ට පමණි. අවසානයේ තෑගි බෙදා දීමෙන් අනතුරුව මෙම සුබ සාධක සංගමයේ සාමාජිකව සිට මේ වනවිට වෙනත් කාර්යාල වලට ස්ථානමාරුවී ගිය සහ විශ්‍රාම ගිය නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සදහා උපහාර පිදීම හා සමිතියේ සාමාජික්ත්වය දරණ නිලධාරීන්ගේ දරුවන් අතරින් පසුගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, අපොස සාපෙළ,අපොස උපෙල විභාගය විශිෂ්ඨ අයුරින් සමත්ව ඇති දූ දරුවන් සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානත්වයද සිදු කරනු ලබයි.

Retaining Walls Kirkland