කෘෂි පාදක කර්මාන්ත................

දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම.... අමාත්‍යංශය

දිනය

වේලාව

ස්ථානය

කෘෂි නිෂ්පාදන වර්ගය

2017.07.11

පෙ.ව.9.00

දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම

අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරය

බිම්මල්

පෙ.ව.11.30

ප.ව.2.00

2017.07.12

ප.ව.2.00

දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම

අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරය

පළතුරු

              2017.07.13

ප.ව.2.30

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු

මධ්‍යස්ථානය - පෝද්දිවෙල

බිම්මල්

2017.07.14

පෙ.ව.9.30

කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය

බිම්මල්

පෙ.ව.11.30

2017.07.18

පෙ.ව.9.00

කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය

බිම්මල්

පෙ.ව.11.30

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු

මධ්‍යස්ථානය-තෙලිජ්ජවිල

බිම්මල්

පෙ.ව.2.00

පළතුරු

2017.07.20

පෙ.ව.9.30

වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

බිම්මල්

 

පෙ.ව.11.00

පළතුරු

2017.07.24

පෙ.ව.10.30

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය

බිම්මල්

 

ප.ව.1.00

පළතුරු

2017.07.17

ප.ව.1.30

තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය

පළතුරු

පෙ.ව.9.00 – 11.30

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්

කාර්යාලය

බිම්මල්

Retaining Walls Kirkland