ආයතනික පසුබිම

මධ්‍යගතව තිබූ පරිපාලන බලය විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධන තුළින් පළාත් සභා පිහිට වූ අතර එහි ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම, ගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, , ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, වෙළෙද සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය දකුණු පළාත් තුල ස්ථාපිත විය. පළාත් සභාවට හිමි වී ඇති බලතල යටතේ පළාත් කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, සමූපකාර ක්ෂේත්‍රවල තිරසර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම උදෙසා පළාතේ මානව හා භෞතික සම්පත් කළමනකරණය කරමින් රම ක්ෂේත්‍රයන් මෙහෙයවීම අමත්‍යංශය මගින් ඉටු කරනු ලබයි. පළාතේ කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, සමූපකාර ක්ෂේත්‍රයන්ගේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පළාත් දෙපාර්තමේන්තු 03 ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, වෙළෙද කටයුතු අමත්‍යාංශය තුල ස්ථාපිත කර ඇති කර ඒ යටාතේ කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. අමාත්‍යංශීය දැක්ම වෙත ලගාවීමට අවශ්‍ය මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා තම සේවයට ලැඳිව, අවංකව හා කැපවී කටයුතු කිරීම ප්‍රධානතම වගනීම හා යුතුකම සේ සලාකා ගරු අමාත්‍යතුමා හා ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ අප සැම ක්‍රියාකරනු ලබයි.

Retaining Walls Kirkland