අපගේ කණ්ඩායම

 

 

ගරු අමාත්‍යතුමා

   

පෞද්ගලික ලේකම්

   

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

   

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි

   

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

 

ඒ. යු. වේලාරත්ත මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604

 

ආයතන අංශය

   

ඩබ්. ඒ. ජනහිත මහතා

සහකාර ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 4946392

 

 

ජි. පි. ඒ. තිළිණි මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077

 

 

   

 

       

 

       

 

     

 

 

සංවර්ධන අංශය

නවෝද්‍යා දිසානායක මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943078/ 071 1831741

  

 

 

 ශාලිකා විරවර්ධන මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක -  (*94) 091 4943076

 

 

  

 

  

   

  

 

     

 

ගිණුම් අංශය

P. K. S. ලක්මාලි මෙය,

ගණකාධිකාරි,

දුර- (+94) 091 4943088

 

 

 

 

  

       

 


 

Retaining Walls Kirkland