දෙපාර්තමේන්තු

Agriculture Department

ගාල්ල, ලබුදූව, දක්ෂිණපාය ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලෙහි දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටා ඇත. පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයෙකු යටතේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපිත කර ඇති අතර  ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක 03 සඳහා නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 03 ක් ද පිහිටුවා ඇත. දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගොවිපල තුනක් පවත්වාගෙන යන අතර එම ගොවිපල තුන ලබුදූව, පොද්දිවෙල හා තෙලිජ්ජවිල පිහිටා ඇත. මෙම ගොවිපල තුනෙහි බෝග වගාව මෙන්ම සත්ත්ව පාලනයද සිදු කරන අතර නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමට අලෙවි සැල්ද පිහිටුවා ඇත. 

දකුණු පළාතේ ජනගහනයෙන් 36.9% ක් කෘෂි කර්මාන්තය ජීවනෝපාය කර ගනිමින් ජීවත්වන අතර මේ නිසා කෘෂිකර්මාන්තය දකුණු පළාතට ඉතා වැදගත් විෂයයක් බවට පත්වී ඇත. ප්‍රධාන වශයෙන් ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහිම වී වගාව සිදු කරන අතර ගාල්ල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක දෙකට සාපේක්ෂව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක වී වගාව සිදු කරනු ලැබේ. 

වී වගාව අමතරව ධාන්‍ය බෝග, එලවළු, පලතුරු, ලොකු ළූණු වගාව කෙරෙහිද දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය යොමුකර ඇති අතර එම වගාවන්ගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාක්මක කරනු ලැබේ. ගොවිකාන්තා විෂයභාර නිලධාරීන් තිදෙනෙකු දිස්ත්‍රික්ක තුන සඳහා පත් කර ඇත. ඒ මගින් ගොවිකාන්තාවනගේ අදායම ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. 

Irrigation Department

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත් වන අතර මේ නිසා වී වගාව කෙරෙහි ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුළ වී වගාව සිදු කිරීමේදී වාරි ජලය විශාල වශයෙන් භාවිතා වන අතර මේ නිසා වාරි කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වෙයි. මේ නිසා රේඛීය හා පළාත් වශයෙන් වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තු පිහිටුවා ඇත.

1989 වර්ෂයේ දකුණු පළාත් සභාව යටතේ දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කර ඇත. මෙය 2006 වර්ෂය තෙක් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) යටතේ පැවැති අතර 2066 වර්ෂයේ සිට දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ස්ථාපිකර ඇත.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ පස්වන මහලෙහි දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටා ඇත. පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයා ආයතන ප්‍රධානියා වන අතර ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා ඇතුළු ඉංජිනේරුවරුන් තිදෙනෙකු, දිස්ත්‍රික්ක තුන සදහා ඉංජිනේරුවරුන් තිදෙනෙකු ඇතුළු නිලධාරීන් 150 ක් පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරනු ලැබේ.

දකුණු පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක තුනෙන් ගාල්ල, මාතර, දිසත්‍රික්ක දෙන තෙත් කලාපයටත්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය වියළි කලාපයටත් අයත් වේ. දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහිම වී වගාව සිදු කරන අතර මේ නිසා දකුණු පළාත් වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අවශ්‍ය වාරි ජලය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාක්මක කරනු ලැබේ. පළාත් නිෂ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන, උපමාන සංවර්ධන ප්‍රදාන, කඩිනම් සංවර්ධන, නම්‍යශීලී ප්‍රතිපාදන, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන, ජල කලමනාකරණ අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන, හා දොරින් දොරට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වැඩසටහන් මගින් දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනෙයි. පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි වැව් 03 ක් ඇති අතර එහි ධාරිතාවය අක්කර අඩි. 71.70 කි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 26 ක් ඇති අතර එහි ධාරිතාවය අක්කර අඩි 1,652 කි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 876 ක් ඇති අතර ධාරිතාවය අක්කර අඩි  11 943.40 කි.  

Cooperative Development Department

දකුණු පළාතේ ජනතාවගේ ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික සංවර්ධනය උදෙසා සමූපකාර ක්ෂේත්‍රයෙන් සුවීශේෂී දායකත්වයක් දක්වන අතර ප්‍රජාවගේ ජන ජීවිතයට විවිධ වූ ස්වරෑපයෙන් විවිධ අවස්ථාවල සමූපකාර ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ වෙයි. උපතේදී වෛද්‍ය පහසුකම් ලබාදීමටත්, ළදරු පාසල්, පාසල් සමූපකාර සමිති, තරුණයන් සම්බන්ධ සමූපකාර සමිති, විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති, ණය දෙන සමිති, ධීවර හා කෘෂිකර්මාන්ත සමූපකාර සමිති හා අවමංගල සමූපකාර සමිති වශයෙන් දකුණු පළාතේ ජනතාවගේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීමට සමූපකාර ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ වී ඇත. දකුණු පළාත තුල විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති 34 ක් ප්‍රමුඛ කරගත ලියාපදිංචි සමූපකාර සමිති 2225 ක් ක්‍රියාක්මක වෙයි. 

දකුණු පළාතේ සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ගාල්ල පෙට්ටිගලවත්ත ප්‍රෙද්ශයේ පිහිටා ඇත. ආයතන ප්‍රධානියා සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් රෙජිස්ට්‍රාල් වන අතර නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) සහ ගණකාධිකාරී ඇතුළු නිලධාරීන් 240 ක් පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරනු ලැබේ.

2014.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා කාලය තුල දකුණු පළාතේ විවිධ සේවා සමූපකාර සිමිත 34 ක් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ අතර ඉන් සමිති 26 ක් ලාභ ලබන සමිති විය. මෙම සමිති වල සමාජික සංඛ්‍යාව 824350 ක් වූ අතර සේවක සංඛ්‍යාව 4134 ක් විය. 

 

 

 

 

Retaining Walls Kirkland