අංශ

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන

ජලසම්පාදන හා ජලපවහන අංශයට අදාල ව්‍යාපෘතීන් අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. 2014 වර්ෂයේ සිට ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන විෂය මෙම අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කර ඇත. 

දකුණු පළාතේ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම අරමුණු කර ගනිමින් දකුණු පළාත් ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අංශය ජලසම්පාදන මණ්ඩලය සමග සම්බන්ධ වී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාක්මක කරන අතර අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ජලසම්පාදන මණ්ඩලය විසින් ලබාදෙයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ජල සැපයුම ආවරණය නොකරන ප්‍රදේශ ලට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාක්මක කරන අතර මේ තුළින් පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් නොමැති ප්‍රදේශවල ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි වේ. එසේම දිගු කාලීනව පානීය ජලයේ ගුණාත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ විවිධ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාක්මක කිරීම අමාත්‍යංශයේ අරමුණයි.

ආහාර සැපයුම් බෙදාහැරීම්

 

ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම් අංශයට අදාල ව්‍යාපෘතීන් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාක්මක කරනු කරනු ලැබේ. මෙම විෂය 2014 වර්ෂයේ සිට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට ඒකාබද්ධ වී ඇත. 

ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවේ සාගිනි නීවීමේ ජාතික උපාය මාර්ගයන්ට සාපේක්ෂවද ජාතික කෘෂි ආර්ථිකයක් සදහා වූ උපනතීන් අනුවද, දකුණු පළාත තුල වඩාත් ඵලදායී හා සුරක්ෂිත ආහාර නිෂ්පාදනයක් සදහා අවැසි වටපිටාවක් පවතී. කෘෂි, වැවිලි, ධීවර, සුළු අපනයන බෝග, සත්ත්ව පාලන ක්ෂේත්‍රයන්හි වාර්ෂික ඵලදායීතාවය ජාතික නිෂ්පාදනයට ඇතුලත් වන්නේය. එහි යම් අංගික වර්ධනයකට පළාත් සභාවද සෘජුව හා වක්‍රව දායක වී ඇත. 

දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ගොවිජන සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලපවහන සහ ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම් සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ලෙස දකුණු පළාතේ කිසිදු පුරවැසියෙකු සාගින්නෙන් නින්දට නොයන තැනට වගබලා ගැනීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම අරමුණු කර ඇත. එහිදී ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා නිර්ණායක වලට අනුව කෘෂිකර්ම, සමූපකාර සහ වෙළද යන අංශ වලද ඒකාබද්ධතාවයෙන් ගුණාත්මක හා සඵලදායී ආහාර සැපයුමක් හා බෙදාහැරීම් ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපනය කිරීමේදී දකුණු පළාතේ පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස ක්‍රියාකිරීමට අදහස් කර ඇත. ආහාර වල ගුණාත්මක බව ඉහල නැංවීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම, යෝග්‍ය ආහාර තාක්ෂණ ක්‍රම විධි හා ඇසුරුම් ක්‍රම ප්‍රචලිත කිරීම, ගොවිපල ආශ්‍රිත ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම, පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම ආදිය හරහා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ආහාර ක්‍රමවත් සැපයුම් ක්‍රියාවලිය මගින් ජනතාවට සමීප කරවීමට සැලසුම් කෙරේ. එම ක්‍රියාවලියේදී පාරිභෝගික අයිතීන් සුරක්ෂිත කෙරෙන අතර තොරතුරු හා ආයතන ජාලගත වීම ශක්තිමත් කරමින් යහපාලනයේ මුලධර්ම ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.  

වෙළෙද

වෙළෙද අංශයට අදාල ව්‍යාපෘතීන් මෙම අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. 2014 වර්ෂයේ සිට වෙළෙද විෂය මෙම අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කර ඇත.

වෙලද අංශයට අදාල ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය මගින් දකුණු පළාත්සභාවට මුදල් උපයා දෙන අතර ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය වඩාත් ක්‍රමවත්ව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී. මීට අමතරව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීමේ විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාක්මක කිරීමටද අපේක්ෂා කෙරේ. 

 

 

Retaining Walls Kirkland