උපාය මාර්ගික සැලැස්ම

2020 වර්ෂයේ පළාතේ විශ්ෂිඨතම අමාත්‍යාංශය වීම සඳහා අමාත්‍යාංශ සතු සියළු දෙපාර්තමේන්තු සහ අංශ සඳහා පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කර ඇත.

Retaining Walls Kirkland