ජලාශ වල වල් පැලෑටි ඉවත් කිරිමේ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනිමට අදාළ ප්‍රසම්පාදනය

මේ සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පෙර ලංසු හමුව රජය විසින් පනවා ඇති කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනූව පූර්ණ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමණය කරමින් 2021.06.10 දින පෙ.ව. 11.00 ට දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට තිරණය කර ඇති බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

එසේම මෙම ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු ලේඛන නිකුත් කිරීම සාමාන්‍ය පරිදි 2021.06.08 දින සිට2021.06.17 දින ප.ව. 3.00 දක්වා සිදු කරනු ලබන බවත් , ලංසු ලේඛන භාර ගැනීම හා විවෘත කිරීම 2021.06.18 දින ප.ව. 2.00 ට දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කරනු ලබන බවත් කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

සංශෝධනය

පිටු අංක 34

පිටු අංක 41

පිටු අංක 51

අදාළ ලියකියවිලි 

2021 වර්ෂය සදහා පරිගණක හා ආශ්‍රිත උපකරණ මිලදී ගැනිමට අදාළ ප්‍රසම්පාදනය

 අදාළ ලියකියවිලි 

Retaining Walls Kirkland