කඩඉම් පරික්ෂණ්‍ය

2020 (2019) වර්ෂය සදහා වු දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන හා අර්ධ ශිල්පීය සේවක කඩඉම් පරික්ෂණය

 

ප්‍රතිඵල සටහන

Retaining Walls Kirkland