කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සදහා 2018 වර්ෂයේ 50% දායකත්වය යටතේ උපකරණ ලබාදීම

දකුණු පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම මත අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයන්ට අයත් ජල සම්පාදන, ආහාර සැපයුම් බෙදාහැරීම් සහ වෙළෙද යන අංශ යටතේ දකුණු පළාතේ විසිරි සිටින කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සදහා 50% දායකත්වය යටතේ උපකරණ 2018 වර්ෂයේද ලබාදෙන ලදි. ඒ අනුව එක් අංශයන් යටතේ පහත පරිදි උපකරණ ලබාදෙන ලදි. ඒ අතර ආහාර නිෂ්පාදන උපකරණ, ඇසුරුම් උපකරණ, ආහාර කල්තබාගන්නා උපකරණ, වෙළෙද උපකරණ යනාදිය විය.

ඒ අනුව

වෙළෙද අංශය යටතේ ව්‍යවසායකයින් 316 ක් සදහා 2018 වර්ෂයේ උපකරණ ලබාදෙන ලදි

ආහාර සැපයුම් අංශය යටතේ ව්‍යවසායකයින් 159 ක් සදහා 2018 වර්ෂයේ උපකරණ ලබාදෙන ලදි

කෘෂිපාදක අංශය යටතේ ව්‍යවසායකයින් 249 ක් සදහා 2018 වර්ෂයේ උපකරණ ලබාදෙන ලදි

2019 වර්ෂය සදහා ද මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක අතර ඔබද කෘෂි ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරයක යෙදෙන්නේ නම් අදාල අයදුම්පත්‍රය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ පහත දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිය.

0912247835, 0914943076, 0914943078

 

Retaining Walls Kirkland