අපගේ කණ්ඩායම

Hon.minister

ගරු අමාත්‍ය,

යූ. ජී. ඩී. ආරියතිලක මැතිතුමා,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2222468/ 077 7424018

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

private secretary

 

එම්. එස්. දහනායක මයා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම්,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2247898/ 077 0611832

විද්‍යුත් තැපෑල - 

coordinating secretary

 

පී. එච්. නන්ද ජයසිරි මයා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම්,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2247838/ 077 9744996

විද්‍යුත් තැපෑල - 

public Relation Officer

 

කේ. පී. එස්. වර්ණවීර මයා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි,

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943086/ 077 7449367

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Retaining Walls Kirkland