අපගේ කණ්ඩායම

ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍ය,

යූ. ජී. ඩී. ආරියතිලක මැතිතුමා,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2222468/ 077 7424018

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

පෞද්ගලික ලේකම්

 

එම්. එස්. දහනායක මැතිතුමා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම්,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2247898/ 077 0611832

විද්‍යුත් තැපෑල - 

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

 

පී. එච්. නන්ද ජයසිරි මැතිතුමා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම්,

දුරකථන අංක - (+94) 091 2247838/ 077 9744996

විද්‍යුත් තැපෑල - 

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි

 

කේ. පී. එස්. වර්ණවීර මැතිතුමා,

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරි,

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943086/ 077 7449367

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

නීතිඥ සුමිත් අලහකෝන් මැතිතුමා

අමාත්‍යාංශ ලේකම්,

දුරකථන අංකය - (+94) 2234604/ 071 6821879

විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ආයතන අංශය

ඊ. එච්. ජී. ප්‍රසංග මයා

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 224946392/ 071 8062148

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

කේ. කේ. ජී. ඒ. සශිකලා මිය

සහකාර ලේකම්

දුරකථන අංකය - (+94) 091 4943077/ 077 3592963

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

       

 

 

 

 

සංවර්ධන අංශය

නවෝද්‍යා දිසානායක මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943078/ 071 1831741

විද්‍යුත් තැපෑල- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ඉනෝකා වීරසිංහ මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන අංක - (+94) 091 4943076/ 071 8245319

විද්‍යුත් තැපෑල -   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

ගිණුම් අංශය

P. K. S. ලක්මාලි මෙය,

ගණකාධිකාරි,

දුර- (+94) 091 4943088

 

 

 

 

 

 

Retaining Walls Kirkland