எங்கள் குழு

எங்கள் கூட்டம்

எங்கள் கூட்டம்

கௌரவ அமைச்சர்

கௌரவ அமைச்சர் திரு. யூ.டீ. ஆரியதிலக 

ரிச்மன்ட் கந்த வீதி, எஸ்.எச். தகநாயக மாவத, காலி.

தொலைபேசி அலுவலகம் :- (+94) 091 2222468/  (+94) 077 7424018

 தொலை நகல் விலாசம் :- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 

 

கௌரவ அமைச்சரின் தனிப்பட்ட கூட்டம்

 

திரு. எம்.எஸ். தகநாயக

கௌரவ அமைச்சரின் தனிப்பட்ட செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம் :- (+94) 091 2247898/   (+94) 077 0611832

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

 

திரு. பீ.எச். நன்த ஜயசிறி

கௌரவ அமைச்சரின் இணைப்புச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 2247838/ (+94) 077 9744996

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

திரு. கே.பீ.எஸ். வர்ணவீர

மக்கள் தொடர்பு உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943086/ (+94) 077 7449367

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

 

அமைச்சுச் செயலாளர்

திரு. சுமித் அலககோன்

அமைச்சுச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 2234604/(+94) 071 6821879

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

நிருவாக பிரிவு

 

திரு. ஈ.எச்.ஜீ. பிரசங்க

உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4946392/ (+94) 071 8062148

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

 

 

 

திருமதி. கே.கே.ஜீ.ஏ. சசிகலா

உதவிச் செயலாளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943077/(+94) 077 3592963

தொலை நகல் விலாசம்

 

 

 

திரு. டீ.கே. பந்துசேன

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4946393/ (+94) 072 7992464

தொலை நகல் விலாசம்

 

அபிவிருத்தி பிரிவு

திருமதி நவோத்யா திஸாநாயக்க

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943078 /  (+94) 071 1831741

தொலை நகல் விலாசம்

 

திருமதி. இநொகா வீரசிங்ஹ

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943076 / (+94) 071 8245319

தொலை நகல் விலாசம்

 

கணக்காளர் பிரிவு

திருமதி. நிலானி பெரேரா

கணக்காளர்

தொலைபேசி அலுவலகம்:- (+94) 091 4943088 / (+94) 077 3043056

தொலை நகல் விலாசம்

 

Retaining Walls Kirkland